Regulamin

Jakie zasady obowiązują w naszym domu?

Regulamin La Casa Del Amor

Regulamin określa zasady rezerwacji domu „La Casa Del Amor” prowadzonego jako jednoosobowa działalność gospodarcza przez Aleksandrę Raciborską pod firmą Alexer.Aleksandra Raciborska, ul. Południowa 5, Królewiec, 05-300 Mińsk Mazowiecki, 

NIP 822-238-41-81

 • Rezerwacji można dokonać w jeden z następujących sposobów:
 • poprzez formularz on-line na stronie www.lacasadelamor.pl w zakładce rezerwacje
 • drogą mailową na adres rezerwacje@lacasadelamor.pl
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 534-008-350
 • poprzez wiadomość prywatną na profilu firmowym na Instagramie @lacasa_delamor  lub Facebooku https://www.facebook.com/lacasadelamorwarsaw
 • Rezerwacja jest ważna od momentu wpłynięcia kwoty rezerwacji na nasze konto.
 • Płatność jest dokonywana za pośrednictwem przelewu na konto:

 

Alexer Aleksandra Raciborska

22 1090 2590 0000 0001 4728 4692
Tytuł: numer_rezerwacji_nazwisko_osoby_rezerwującej

 

 • Po dokunaniu przelewu tradycyjnego na konto należy wysłać nam potwierdzenie przelewu w przeciągu 24h. W innym przypadku rezerwacja zostanie anulowana.
 • W przypadku anulowania rezerwacji, która nastąpi najpóźniej na 10 dni przed datą rozpoczęcia pobytu rezygnacja jest bezpłatna. Jesteśmy zobowiązani do oddania pełnej kwoty w przeciągu 14 dni od rezygnacji.
 • W przypadku rezygnacji z pobytu poniżej 10 dni przed datą przyjazdu, wpłacona suma, nie jest zwracana osobie rezerwującej, możliwa jest jedynie zmiana terminu pobytu.  
 • Termin rezerwacji można bezpłatnie zmienić na inny, dostępny termin. Należy to zrobić najpóźniej 5 dni przed planowanym przyjazdem. Możliwa wymagana dopłata w przypadku, gdy w nowej dacie obowiązują wg aktualnego cennika wyższe ceny niż opłacona rezerwacja. W przypadku cen niższych, niż opłacona rezerwacja różnica w cenie nie jest zwracana. Nowa data musi być wybrana w okresie 2 miesięcy od daty pierwotnej. Przy nowej dacie nie obowiązuje 10-dniowy okres rezygnacji z rezerwacji opisany w punkcie 5. W przypadku ponownego braku możliwości przyjazdu w nowej dacie, cała wpłacona kwota nie jest zwracana.
 • W trakcie dokonywania Rezerwacji Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji.
 • Dokonanie rezerwacji poprzez wpłatę kwoty rezerwacji oznacza, wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu rezerwacji, Regulaminu pobytu, Regulaminu jacuzzi oraz Regulaminu sauny suchej w domu „La Casa Del Amor”.

Regulamin bonów prezentowych

Definicje:
Wydawca – jednoosobowa działalność gospodarcza Alexer prowadzona przez Aleksandrę Raciborską, ul. Południowa 5, Królewiec, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP 822-238-41-81. reprezentowana przez Aleksandrę Raciborską, będąca wydawcą Bonu Prezentowego „La Casa Del Amor”.
Bon Prezentowy – bon towarowy w formie niematerialnej (reprezentowany przez kod alfanumeryczny, wysyłany w wiadomości e-mail), uprawniający do nabycia usługi noclegu oraz usług dodatkowych opisanych na stronie www.lacasadelamor.pl do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu;
Nabywca – osoba, która nabywa od Wydawcy Bon Prezentowy w zamian za przekazanie środków pieniężnych;
Użytkownik – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Bonu Prezentowego, korzystający z Bonu Prezentowego;
Regulamin rezerwacji –  Regulamin rezerwacji noclegu i usług oferowanych przez stronę www.lacasadelamor.pl dostępny na tej stronie internetowej


Warunki ogólne

 • Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu Prezentowego oraz do przyjmowania jego do realizacji w prowadzonej przez siebie na stronie www.lacasadelamor.com działalności.
 • Przekazanie Nabywcy Bonu Prezentowego jest dokonane poprzez wysłanie wiadomości e-mail z kodem alfanumerycznym na podany przez Nabywcę adres mailowy. Dodatkowo Wydawca może na prośbę Nabywcy wysłać papierowe potwierdzenie nabycia Bonu Prezentowego na adres pocztowy wskazany przez Nabywcę.
 • Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu Prezentowego. Zapłata za Bon Prezentowy może nastąpić za pośrednictwem tradycyjnego przelewu bankowego.
 • Bon Prezentowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.
 • Bon Prezentowy może być wykorzystany przez każdego Użytkownika, który dokona zakupu usług za pośrednictwem strony www.lacasadelamor.pl lub w inny sposób kontaktując się z Wydawcą i ustalając zakres zakupu usług. Wydawca informuje wiadomością e-mail Nabywcę o wykorzystaniu Bonu Prezentowego.
 • Nabycie usług następuje w zgodzie z Regulaminem rezerwacji.
 • W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez osobę trzecią Bonem Prezentowym.
 • Bon Prezentowy jest ważny i aktywny przez okres kolejnych 6 (sześciu) miesięcy od daty jego zakupu. W tym terminie należy zarezerwować termin realizacji usługi. Usługa musi być zrealizowana w terminie 6 (sześciu) miesięcy od chwili zakupu Bonu Prezentowego. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za brak wolnych terminów na zrealizowanie Bonu Prezentowego dopóki jest w stanie zaproponować Użytkownikowi inną datę realizacji usługi.
 • Upływ terminu ważności Bonu Prezentowego uniemożliwia korzystanie z niego.

Zasady korzystania

 • Przy realizacji Bonu Prezentowego Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych usług jest niższa niż aktualna wartość nominalna Bonu Prezentowego.
 • Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny usług przelewem lub drugim Bonem Prezentowym, gdy wartość nabywanej usługi jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Bonu Prezentowego.
 • Wydawca ma prawo odmówić realizacji Bonu Prezentowego w następujących przypadkach:
 • upływu terminu ważności Bonu Prezentowego,
 • wcześniejszym użyciu Bonu Prezentowego przez inną osobę


Rodzaje i ważność

 • Bon Prezentowy jest wydawany tylko i wyłącznie na okaziciela.
 • Bon Prezentowy po przekroczeniu terminu jego ważności jest nieważny.
 • Termin rezerwacji usługi musi być wybrany w okresie 6 miesięcy od daty nabycia Bonu Prezentowego. W przypadku zmiany pierwotnie wybranej daty (zgodnie z warunkami zmiany rezerwacji określonymi w Regulaminie rezerwacji) nowa data musi wciąż zawierać się w 6 miesiącach od daty wydania Bonu Prezentowego. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, gdy w przypadku chęci zmiany pierwotnej rezerwacji nie będzie nowych wolnych terminów rezerwacji usługi w terminie 6 miesięcy od daty zakupu Bonu Prezentowego.
 •  

Rozliczenia i reklamacje

 • Użytkownik ma prawo w każdym czasie sprawdzenia wartości Bonu Prezentowego poprzez kontakt na adres e-mail rezerwacje@lacasadelamor.pl
  Wszelkie reklamacje związane zakupem oraz użyciem Bonu Prezentowego będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
 • Reklamacje dotyczące Bonu Prezentowego mogą być składane na piśmie i przesłane na adres korespondencyjny Alexer Aleksandra Raciborska, ul. Południowa 5, Królewiec, 05-300 Mińsk Mazowiecki
 • Reklamacje mogą być również złożone za pomocą wiadomości e-mail na adres rezerwacje@lacasadelamor.pl

Postanowienia końcowe
1. Nabycie Bonu Prezentowego przez Nabywcę oznacza wyrażenie zgody na treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania. Skorzystanie z Bonu Prezentowego przez Użytkownika niebędącego Nabywcą oznacza wyrażenie przez niego zgody na treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.

 • Bon Prezentowy w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Bon Prezentowy jest formą bonu towarowego.
 • Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.lacasadelamor.pl

Regulamin Domu

Niniejszy regulamin określa zasady pobytu w Domu „La Casa Del Amor” osób, które przebywają tam na podstawie dokonanej rezerwacji noclegu. Postanowienia regulaminu mają zastosowanie do wszystkich przebywających w Domu osób bez względu na to, czy były one osobą dokonującą rezerwacji. Osoby te w regulaminie określane są jako „Gość”. Za wszelkie zobowiązania finansowe powstałe w wyniku pobytu Gości w Domu, w przypadku niemożności lub znaczących utrudnień w ustaleniu osoby odpowiedzialnej za powstanie tych zobowiązań, odpowiada osoba rezerwująca nocleg. Gość jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich innych regulaminów dotyczących pobytu.

 • Dom „La Casa Del Amor” wynajmowany jest na doby. Doba trwa od godziny 18:00 do 12:00 dnia następnego.
 • Rezerwacji może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia.
 • Opiekę nad Gośćmi sprawuje recepcja, tel. 534-008-350 lub 501-685-803
 • Pozostanie w Domu lub pozostawienie rzeczy po godzinie 12:00 (bez wcześniejszych uzgodnień z recepcją) jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę i wiąże się z obciążeniem Gościa opłatą według obowiązującego cennika.
 • Gość nie może podnajmować Domu innym osobom, ale po uzgodnieniu z recepcją może przekazać Rezerwację innej osobie.
 • Goście są proszeni o takie zachowanie, by w żaden sposób nie zakłócać spokojnego pobytu pozostałym mieszkańcom okolicy, w szczególności w godzinach ciszy nocnej (22 – 7). W wypadku naruszenia tego obowiązku przez określoną osobę zostaną zastosowane wobec niej następujące kroki:
 • zwrócenie uwagi przez recepcję
 • interwencja służb porządkowych
 • usunięcie z Domu „La Casa Del Amor” osoby naruszającej regulamin z odmową świadczenia usług (w przypadku kiedy podjęte uprzednio kroki 1 i 2 są niewystarczające)
 • obciążenie wartością ewentualnych roszczeń odszkodowawczych (związanych z zakłócaniem spokoju – ciszy nocnej).
 • Jest całkowity zakaz organizacji imprez lub innych wydarzeń z większą ilością osób niż 5 na terenie posesji Brzóze Duże 77J. Niestosowanie się, grozi zapłaceniem kary 20 000,00 PLN
 • Każdorazowo opuszczając Dom, Gość powinien zamknąć okna, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, wyłączyć saunę, zakryć jacuzzi przeznaczonym do tego zakryciem, sprawdzić zamknięcie drzwi. Za zagubienie klucza do apartamentu pobierana jest opłata 100,00 PLN. Opłata jest pobierana również w przypadku braku zwrotu klucza po skończonym pobycie w apartamencie.
 • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe w Domu nie wolno używać: grzałek, urządzeń elektrycznych i innych nie stanowiących wyposażenia pokoju. Powyższe nie dotyczy ładowarek, zasilaczy RTV i komputerowych.
 • Wewnątrz budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W przypadku naruszenia tego zakazu Gość zostanie obciążony kosztem ewentualnego odświeżenia pokoju (1 000,00 PLN).
 • Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia, dekoracji, urządzeń technicznych domu i strefy SPA (jacuzzi i sauna sucha) powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 • Gość korzysta z wyposażenia Domu zgodnie z jego przeznaczeniem i na własną odpowiedzialność.
 • Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z działania lub zaniechania klienta lub osób trzecich odwiedzających klienta. Za szkody wynikłe z działania lub zaniechania klienta uznaje się w szczególności szkody wynikłe z korzystania z pokoju i jego wyposażenia niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 • W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, właściciel Domu „La Casa Del Amor” może odmówić świadczenia dalszych usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań właściciela Domu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione szkody i zniszczenia oraz opuszczenia Domu.
 • Właściciel Domu „La Casa Del Amor” może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Domu, albo też w inny sposób zakłócił spokój lub funkcjonowanie Domu.
 • Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w Domu będą odesłane na jego żądanie i koszt na adres przez Gościa wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, właściciel Domu przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego lub zniszczy je.
 • Rozpoczęcie pobytu w Domu jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.
 • Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r, Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) przez Aleksandrę Raciborską i jej współpracowników dla potrzeb niezbędnych do realizacji usług. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  Administratorem danych osobowych jest firma Alexer Aleksandra Raciborska, ul. Południowa 5, Królewiec, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP 822-238-41-81
 • Kontakt z administratorem ma miejsce poprzez dane kontaktowe wskazane poniżej:

Aleksandra Raciborska
tel. 501-685-803

rezerwacje@lacasadelamor.pl

Regulamin korzystania z jacuzzi na terenie La Casa Del Amor  pod firmą Alexer Aleksandra Raciborska

Wanna jacuzzi (hydromasażu) jest integralną częścią La Casa Del Amor  pod firmą Alexer Aleksandra Raciborska i obwiązują w niej przepisy Regulaminu Ogólnego oraz niniejszego Regulaminu.

 • Przed wejściem do wanny jacuzzi (hydromasażu) należy zapoznać się z Regulaminem oraz przeciwwskazaniami do korzystania z kąpieli.
 • Korzystanie z jacuzzi (hydromasażu) jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie przepisy regulaminu.
 • La Casa Del Amor  pod firmą Alexer Aleksandra Raciborska nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu i wskazań obsługi.
 • Wanna dostępna jest dla wszystkich gości La Casa Del Amor
 • Przed przystąpieniem do kąpieli w wannie jacuzzi (hydromasażu) należy umyć mydłem całe ciało pod prysznicem ciepłą wodą.
 • Przed wejściem do jacuzzi należy bezwzględnie zdjąć obuwie.
 • Z jacuzzi (hydromasażu) mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań.
 • Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi i gastrycznymi oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z jacuzzi (hydromasażu) ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej.
 • Zabrania się korzystania z wanny osobom chorym na choroby zakaźne, z zewnętrznymi widocznymi schorzeniami dermatologicznymi lub z opatrunkami.
 • Za skutki zdrowotne z przebywania w jacuzzi (hydromasażu) korzystający odpowiada osobiście i na własne ryzyko.
 • Nie wolno korzystać z jacuzzi (hydromasażu) będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 • Nie wolno uprawiać seksu w jacuzzi ze względów zdrowotnych i higienicznych
 • Nie wolno zanieczyszczać wody napojami, jedzeniem lub innymi substancjami, które mają wpływ na czystość wody.
 • Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełni obsługa La Casa Del Amor   .Wszystkie osoby korzystające z wanny są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 • Wszystkie osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z wanny jacuzzi (hydromasażu) bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
 • Po użytkowaniu jacuzzi, należy przykryć wannę pokrywą, aby woda nie wyparowała i pomieszczenie nie zostało pokryte skroploną wodą. Użytkownik jest zobowiązany do dopilnowania tego. W innym wypadku zostaje obciążony za ewentualne zniszczenia.

W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu oraz instrukcji korzystania z jacuzzi (hydromasażu) wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.

 

Instrukcja korzystania z wanny jacuzzi (hydromasażu):

 • Wejście/wyjście do wanny z zachowaniem szczególnej ostrożności.
 • W wannie może przebywać jednocześnie nie więcej niż 5 osób.
 • Zaleca się pobyt w wannie nie dłuższy niż 15 min.
 • Kąpiel w wannie odbywa się jedynie w pozycji siedzącej.
 • Wszelkie nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłosić obsłudze obiektu.

 

Osobom przebywającym na terenie pomieszczenia z jacuzzi (hydromasażu) zabrania się: 

 • biegania,
 • wnoszenia przedmiotów stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników (tj. w szczególności ostrych narzędzi, szklanych opakowań, puszek etc.),
 • wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
 • wnoszenia napojów alkoholowych,
 • wstępu i przebywania dla osób, znajdujących się w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub będących pod wpływem substancji odurzających i psychotropowych,
 • niszczenia wszelkich rzeczy stanowiących wyposażenie,
 • zaśmiecania i zanieczyszczania pomieszczenia,
 • palenia tytoniu,
 • wprowadzania zwierząt,

 

Osobom przebywającym w wannie zabrania się:

 • Powodowania sytuacji zagrażającej własnemu bezpieczeństwu i bezpieczeństwu osób korzystających z wanny lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek.
 • Użytkowania jacuzzi (hydromasażu), gdy dostęp do wanny jest zakazany.
 • Użytkowania jacuzzi (hydromasażu), gdy wyłączona jest instalacja napowietrzająca.
 • Użytkowania jacuzzi (hydromasażu), w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób.
 • Wpychania osób do wanny.
 • Nurkowania oraz zanurzania głowy i twarzy.
 • Siadania na obrzeżu niecki jacuzzi.
 • Manipulowanie przy dyszach i pokrętłach.
 • Wylewania wody z wanny jacuzzi (hydromasażu).
 • Wnoszenia do wanny jakichkolwiek przedmiotów lub substancji chemicznych np. szamponów, mydła, olejków, soli kąpielowych itp.

Koszt wymiany wody: 1500zł

  

UWAGA! DŁUŻSZE PRZEBYWANIE ORAZ ŁĄCZENIE PRZEBYWANIA Z SAUNĄ MOŻE WYWOŁAĆ PRZEGRZANIE ORGANIZMU. SYMPTOMY TO: DRGAWKI, NAGŁY SPADEK CIŚNIENIA KRWI, ZAWROTY GŁOWY, ZASŁABNIĘCIE.

PRZECIWWSKAZANIA: OSOBY Z CHOROBĄ NIEDOKRWIENNĄ SERCA, NADCIŚNIENIEM, CUKRZYCĄ, ALERGIĄ, STANAMI ZAPALNYMI SKÓRY, STANAMI ZAPALNYMI DRÓG MOCZOWYCH, GRZYBICĄ, EPILEPSJĄ.